Vedtægter

Vedtægter for Aktivitetshuset OvenPaa

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er AKTIVITETSHUSET OVENPÅ med hjemsted i Ærø Kommune.
§2 Formål
Stk. 1 Aktivitetshusets formål er skabe et mødested for de af øens borgere, der har lyst til
at samles om kreative og kulturelle aktiviteter, et sted, hvor man kan fordybe sig i en
kreativ proces i samvær med andre eller alene.
Stk. 2 Aktivitetshusets værksteder kan dannes efter interesser af medlemmer i alle aldre.
Børn og unge i samarbejde med voksne.
§3 Medlemskab
Stk. 1 Alle kan blive medlem, såfremt man kan tilslutte sig formålet. Medlemmer hæfter
ikke personligt for foreningens økonomi.
Stk. 2 Foreningen kan optage både enkeltmedlemmer og foreninger. Der kan tegnes
støttemedlemskab, både som enkeltmedlem og som forening/firma.
Stk. 3. Som medlem af aktivitetshuset har man mulighed for at bruge samtlige værksteder
efter aftale med tovholder på værkstedet eller formanden og i respekt for de aktiviteter, der
i øvrigt foregår på værkstedet.
Stk. 4. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves 1.september.
Nye medlemmer betaler ved indmeldelse. Kontingentrestance på mere end 6 måneder
medfører udmelding.
§4 Værkstedsfaciliteter
Værkstedsfaciliteterne er stillet til rådighed af Ærø Kommune efter en speciel aftale herom.
Værkstederne skal behandles med respekt, og brugerne er ansvarlige for rengøring i
værkstederne.
§5 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 eller (5) medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med følgende:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for toårig periode.
På valg er:
Ulige år:
4(3) bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år.
1 suppleant og 1 revisor, som vælges for 1 år.
Lige år:
3(2) bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år.
1 suppleant og 1 revisor, som vælges for 1 år.
Alle vælges på den ordinære generalforsamling.
§6 Generalforsamling.
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i
januar kvartal og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages
varsel.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før.

Stk. 3 Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Foreninger
kan være repræsenteret med 1 stemme.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 4 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis adfærd giver anledning hertil.
§7 Den ordinære generalforsamling har flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor
11. Eventuelt (her kan ikke foretages afstemning)
§8 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen varetager foreningens aktiviteter. Foreningen tegnes af formanden og
kassereren.
Foreningens kasserer forestår den daglige økonomiske drift, hvor alle ind- og
udbetalinger foregår.
Ved udgifter over 1000kr. skal formanden/bestyrelsen inddrages.
Stk. 2 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
§9 Regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§10 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen, eller når
mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, kravet herom
er modtaget, og indvarsles senest 14 dage før. Reglerne om ordinær generalforsamling
finder tilsvarende anvendelse her.
§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene
er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden.
§ 12 Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor
nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de
fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14
dage efter den første.
Stk. 2 Ved nedlæggelse af foreningen skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige
formål på Ærø.
§ 13 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 21/3 2024 og erstatter hidtil gældende vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21/3 2024
Underskrevet af:
Dirigent: Claus Nielsen
Referent: Lone Folmer
Formand: Anita Sofia Jensen